Gracia Epilogue

Помочь сайту на продление хостинга

ru | en

Item(s) That You GetComponents
itemAncient Reagent D
1
itemAtuba Mace D
1
itemAncient Reagent D
1
itemStaff of Life D
1
itemAncient Reagent D
1
itemGhost Staff D
1
itemAncient Reagent D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemAncient Reagent D
1
itemMithril Dagger D
1
itemAncient Reagent D
1
itemBonebreaker D
1
itemAncient Reagent D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemAncient Reagent D
1
itemElven Long Sword D
1
itemAncient Reagent D
1
itemClaymore D
1
itemAncient Reagent D
1
itemLight Crossbow D
1
itemAncient Reagent D
1
itemVajra Wands D
1
itemAncient Reagent D
1
itemGlaive D
1
itemAtuba Mace D
1
itemAncient Reagent D
1
itemAtuba Mace D
1
itemStaff of Life D
1
itemAtuba Mace D
1
itemGhost Staff D
1
itemAtuba Mace D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemAtuba Mace D
1
itemMithril Dagger D
1
itemAtuba Mace D
1
itemBonebreaker D
1
itemAtuba Mace D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemAtuba Mace D
1
itemElven Long Sword D
1
itemAtuba Mace D
1
itemClaymore D
1
itemAtuba Mace D
1
itemLight Crossbow D
1
itemAtuba Mace D
1
itemVajra Wands D
1
itemAtuba Mace D
1
itemGlaive D
1
itemStaff of Life D
1
itemAncient Reagent D
1
itemStaff of Life D
1
itemAtuba Mace D
1
itemStaff of Life D
1
itemGhost Staff D
1
itemStaff of Life D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemStaff of Life D
1
itemMithril Dagger D
1
itemStaff of Life D
1
itemBonebreaker D
1
itemStaff of Life D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemStaff of Life D
1
itemElven Long Sword D
1
itemStaff of Life D
1
itemClaymore D
1
itemStaff of Life D
1
itemLight Crossbow D
1
itemStaff of Life D
1
itemVajra Wands D
1
itemStaff of Life D
1
itemGlaive D
1
itemGhost Staff D
1
itemAncient Reagent D
1
itemGhost Staff D
1
itemAtuba Mace D
1
itemGhost Staff D
1
itemStaff of Life D
1
itemGhost Staff D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemGhost Staff D
1
itemMithril Dagger D
1
itemGhost Staff D
1
itemBonebreaker D
1
itemGhost Staff D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemGhost Staff D
1
itemElven Long Sword D
1
itemGhost Staff D
1
itemClaymore D
1
itemGhost Staff D
1
itemLight Crossbow D
1
itemGhost Staff D
1
itemVajra Wands D
1
itemGhost Staff D
1
itemGlaive D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemAncient Reagent D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemAtuba Mace D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemStaff of Life D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemGhost Staff D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemMithril Dagger D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemBonebreaker D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemElven Long Sword D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemClaymore D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemLight Crossbow D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemVajra Wands D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemGlaive D
1
itemMithril Dagger D
1
itemAncient Reagent D
1
itemMithril Dagger D
1
itemAtuba Mace D
1
itemMithril Dagger D
1
itemStaff of Life D
1
itemMithril Dagger D
1
itemGhost Staff D
1
itemMithril Dagger D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemMithril Dagger D
1
itemBonebreaker D
1
itemMithril Dagger D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemMithril Dagger D
1
itemElven Long Sword D
1
itemMithril Dagger D
1
itemClaymore D
1
itemMithril Dagger D
1
itemLight Crossbow D
1
itemMithril Dagger D
1
itemVajra Wands D
1
itemMithril Dagger D
1
itemGlaive D
1
itemBonebreaker D
1
itemAncient Reagent D
1
itemBonebreaker D
1
itemAtuba Mace D
1
itemBonebreaker D
1
itemStaff of Life D
1
itemBonebreaker D
1
itemGhost Staff D
1
itemBonebreaker D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemBonebreaker D
1
itemMithril Dagger D
1
itemBonebreaker D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemBonebreaker D
1
itemElven Long Sword D
1
itemBonebreaker D
1
itemClaymore D
1
itemBonebreaker D
1
itemLight Crossbow D
1
itemBonebreaker D
1
itemVajra Wands D
1
itemBonebreaker D
1
itemGlaive D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemAncient Reagent D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemAtuba Mace D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemStaff of Life D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemGhost Staff D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemMithril Dagger D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemBonebreaker D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemElven Long Sword D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemClaymore D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemLight Crossbow D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemVajra Wands D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemGlaive D
1
itemElven Long Sword D
1
itemAncient Reagent D
1
itemElven Long Sword D
1
itemAtuba Mace D
1
itemElven Long Sword D
1
itemStaff of Life D
1
itemElven Long Sword D
1
itemGhost Staff D
1
itemElven Long Sword D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemElven Long Sword D
1
itemMithril Dagger D
1
itemElven Long Sword D
1
itemBonebreaker D
1
itemElven Long Sword D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemElven Long Sword D
1
itemClaymore D
1
itemElven Long Sword D
1
itemLight Crossbow D
1
itemElven Long Sword D
1
itemVajra Wands D
1
itemElven Long Sword D
1
itemGlaive D
1
itemClaymore D
1
itemAncient Reagent D
1
itemClaymore D
1
itemAtuba Mace D
1
itemClaymore D
1
itemStaff of Life D
1
itemClaymore D
1
itemGhost Staff D
1
itemClaymore D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemClaymore D
1
itemMithril Dagger D
1
itemClaymore D
1
itemBonebreaker D
1
itemClaymore D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemClaymore D
1
itemElven Long Sword D
1
itemClaymore D
1
itemLight Crossbow D
1
itemClaymore D
1
itemVajra Wands D
1
itemClaymore D
1
itemGlaive D
1
itemLight Crossbow D
1
itemAncient Reagent D
1
itemLight Crossbow D
1
itemAtuba Mace D
1
itemLight Crossbow D
1
itemStaff of Life D
1
itemLight Crossbow D
1
itemGhost Staff D
1
itemLight Crossbow D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemLight Crossbow D
1
itemMithril Dagger D
1
itemLight Crossbow D
1
itemBonebreaker D
1
itemLight Crossbow D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemLight Crossbow D
1
itemElven Long Sword D
1
itemLight Crossbow D
1
itemClaymore D
1
itemLight Crossbow D
1
itemVajra Wands D
1
itemLight Crossbow D
1
itemGlaive D
1
itemVajra Wands D
1
itemAncient Reagent D
1
itemVajra Wands D
1
itemAtuba Mace D
1
itemVajra Wands D
1
itemStaff of Life D
1
itemVajra Wands D
1
itemGhost Staff D
1
itemVajra Wands D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemVajra Wands D
1
itemMithril Dagger D
1
itemVajra Wands D
1
itemBonebreaker D
1
itemVajra Wands D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemVajra Wands D
1
itemElven Long Sword D
1
itemVajra Wands D
1
itemClaymore D
1
itemVajra Wands D
1
itemLight Crossbow D
1
itemVajra Wands D
1
itemGlaive D
1
itemGlaive D
1
itemAncient Reagent D
1
itemGlaive D
1
itemAtuba Mace D
1
itemGlaive D
1
itemStaff of Life D
1
itemGlaive D
1
itemGhost Staff D
1
itemGlaive D
1
itemAtuba Hammer D
1
itemGlaive D
1
itemMithril Dagger D
1
itemGlaive D
1
itemBonebreaker D
1
itemGlaive D
1
itemScallop Jamadhr D
1
itemGlaive D
1
itemElven Long Sword D
1
itemGlaive D
1
itemClaymore D
1
itemGlaive D
1
itemLight Crossbow D
1
itemGlaive D
1
itemVajra Wands D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Elven Sword D
1
itemBlue Crystal Skull D
1
itemDemon Fangs D
1
itemDemon Fangs D
1
itemBlue Crystal Skull D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemMaingauche D
1
itemSkull Breaker D
1
itemMaingauche D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemMaingauche D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemMaingauche D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemMaingauche D
1
itemBich'Hwa D
1
itemMaingauche D
1
itemEye of Infinity D
1
itemMaingauche D
1
itemWar Pick D
1
itemMaingauche D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemMaingauche D
1
itemWinged Spear D
1
itemMaingauche D
1
itemTitan Hammer D
1
itemMaingauche D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemMaingauche D
1
itemTarbar D
1
itemMaingauche D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemMaingauche D
1
itemPriest Mace D
1
itemMaingauche D
1
itemTitan Sword D
1
itemMaingauche D
1
itemSword of Revolution D
1
itemMaingauche D
1
itemMorning Star D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemSkull Breaker D
1
itemMaingauche D
1
itemSkull Breaker D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemSkull Breaker D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemSkull Breaker D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemSkull Breaker D
1
itemBich'Hwa D
1
itemSkull Breaker D
1
itemEye of Infinity D
1
itemSkull Breaker D
1
itemWar Pick D
1
itemSkull Breaker D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemSkull Breaker D
1
itemWinged Spear D
1
itemSkull Breaker D
1
itemTitan Hammer D
1
itemSkull Breaker D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemSkull Breaker D
1
itemTarbar D
1
itemSkull Breaker D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemSkull Breaker D
1
itemPriest Mace D
1
itemSkull Breaker D
1
itemTitan Sword D
1
itemSkull Breaker D
1
itemSword of Revolution D
1
itemSkull Breaker D
1
itemMorning Star D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemMaingauche D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemSkull Breaker D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemBich'Hwa D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemEye of Infinity D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemWar Pick D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemWinged Spear D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemTitan Hammer D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemTarbar D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemPriest Mace D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemTitan Sword D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemSword of Revolution D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemMorning Star D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemMaingauche D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemSkull Breaker D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemBich'Hwa D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemEye of Infinity D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemWar Pick D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemWinged Spear D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemTitan Hammer D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemTarbar D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemPriest Mace D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemTitan Sword D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemSword of Revolution D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemMorning Star D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemMaingauche D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemSkull Breaker D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemBich'Hwa D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemEye of Infinity D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemWar Pick D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemGoat Head Staff D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemWinged Spear D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemTitan Hammer D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemTarbar D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemPriest Mace D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemTitan Sword D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemSword of Revolution D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemMorning Star D
1
itemBich'Hwa D
1
itemMaingauche D
1
itemBich'Hwa D
1
itemSkull Breaker D
1
itemBich'Hwa D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemBich'Hwa D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemBich'Hwa D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemBich'Hwa D
1
itemEye of Infinity D
1
itemBich'Hwa D
1
itemWar Pick D
1
itemBich'Hwa D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemBich'Hwa D
1
itemWinged Spear D
1
itemBich'Hwa D
1
itemTitan Hammer D
1
itemBich'Hwa D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemBich'Hwa D
1
itemTarbar D
1
itemBich'Hwa D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemBich'Hwa D
1
itemPriest Mace D
1
itemBich'Hwa D
1
itemTitan Sword D
1
itemBich'Hwa D
1
itemSword of Revolution D
1
itemBich'Hwa D
1
itemMorning Star D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemEye of Infinity D
1
itemMaingauche D
1
itemEye of Infinity D
1
itemSkull Breaker D
1
itemEye of Infinity D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemEye of Infinity D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemEye of Infinity D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemEye of Infinity D
1
itemBich'Hwa D
1
itemEye of Infinity D
1
itemWar Pick D
1
itemEye of Infinity D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemEye of Infinity D
1
itemWinged Spear D
1
itemEye of Infinity D
1
itemTitan Hammer D
1
itemEye of Infinity D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemEye of Infinity D
1
itemTarbar D
1
itemEye of Infinity D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemEye of Infinity D
1
itemPriest Mace D
1
itemEye of Infinity D
1
itemTitan Sword D
1
itemEye of Infinity D
1
itemSword of Revolution D
1
itemEye of Infinity D
1
itemMorning Star D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemKnight's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemArtisan's Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Crimson Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Elven Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Bastard Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Spinebone Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemBastard Sword*Knight's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Artisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword*Spinebone Sword D
1
itemWar Pick D
1
itemMaingauche D
1
itemWar Pick D
1
itemSkull Breaker D
1
itemWar Pick D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemWar Pick D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemWar Pick D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemWar Pick D
1
itemBich'Hwa D
1
itemWar Pick D
1
itemEye of Infinity D
1
itemWar Pick D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemWar Pick D
1
itemWinged Spear D
1
itemWar Pick D
1
itemTitan Hammer D
1
itemWar Pick D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemWar Pick D
1
itemTarbar D
1
itemWar Pick D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemWar Pick D
1
itemPriest Mace D
1
itemWar Pick D
1
itemTitan Sword D
1
itemWar Pick D
1
itemSword of Revolution D
1
itemWar Pick D
1
itemMorning Star D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemMaingauche D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemSkull Breaker D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemGoat Head Staff D
1
itemBich'Hwa D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemEye of Infinity D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemWar Pick D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemWinged Spear D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemTitan Hammer D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemTarbar D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemPriest Mace D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemTitan Sword D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemSword of Revolution D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemMorning Star D
1
itemWinged Spear D
1
itemMaingauche D
1
itemWinged Spear D
1
itemSkull Breaker D
1
itemWinged Spear D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemWinged Spear D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemWinged Spear D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemWinged Spear D
1
itemBich'Hwa D
1
itemWinged Spear D
1
itemEye of Infinity D
1
itemWinged Spear D
1
itemWar Pick D
1
itemWinged Spear D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemWinged Spear D
1
itemTitan Hammer D
1
itemWinged Spear D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemWinged Spear D
1
itemTarbar D
1
itemWinged Spear D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemWinged Spear D
1
itemPriest Mace D
1
itemWinged Spear D
1
itemTitan Sword D
1
itemWinged Spear D
1
itemSword of Revolution D
1
itemWinged Spear D
1
itemMorning Star D
1
itemTitan Hammer D
1
itemMaingauche D
1
itemTitan Hammer D
1
itemSkull Breaker D
1
itemTitan Hammer D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemTitan Hammer D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemTitan Hammer D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemTitan Hammer D
1
itemBich'Hwa D
1
itemTitan Hammer D
1
itemEye of Infinity D
1
itemTitan Hammer D
1
itemWar Pick D
1
itemTitan Hammer D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemTitan Hammer D
1
itemWinged Spear D
1
itemTitan Hammer D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemTitan Hammer D
1
itemTarbar D
1
itemTitan Hammer D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemTitan Hammer D
1
itemPriest Mace D
1
itemTitan Hammer D
1
itemTitan Sword D
1
itemTitan Hammer D
1
itemSword of Revolution D
1
itemTitan Hammer D
1
itemMorning Star D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemMaingauche D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemSkull Breaker D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemBich'Hwa D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemEye of Infinity D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemWar Pick D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemWinged Spear D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemTitan Hammer D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemTarbar D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemPriest Mace D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemTitan Sword D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemSword of Revolution D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemMorning Star D
1
itemTarbar D
1
itemMaingauche D
1
itemTarbar D
1
itemSkull Breaker D
1
itemTarbar D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemTarbar D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemTarbar D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemTarbar D
1
itemBich'Hwa D
1
itemTarbar D
1
itemEye of Infinity D
1
itemTarbar D
1
itemWar Pick D
1
itemTarbar D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemTarbar D
1
itemWinged Spear D
1
itemTarbar D
1
itemTitan Hammer D
1
itemTarbar D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemTarbar D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemTarbar D
1
itemPriest Mace D
1
itemTarbar D
1
itemTitan Sword D
1
itemTarbar D
1
itemSword of Revolution D
1
itemTarbar D
1
itemMorning Star D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemMaingauche D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemSkull Breaker D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemBich'Hwa D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemEye of Infinity D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemWar Pick D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemWinged Spear D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemTitan Hammer D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemTarbar D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemPriest Mace D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemTitan Sword D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemSword of Revolution D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemMorning Star D
1
itemPriest Mace D
1
itemMaingauche D
1
itemPriest Mace D
1
itemSkull Breaker D
1
itemPriest Mace D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemPriest Mace D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemPriest Mace D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemPriest Mace D
1
itemBich'Hwa D
1
itemPriest Mace D
1
itemEye of Infinity D
1
itemPriest Mace D
1
itemWar Pick D
1
itemPriest Mace D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemPriest Mace D
1
itemWinged Spear D
1
itemPriest Mace D
1
itemTitan Hammer D
1
itemPriest Mace D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemPriest Mace D
1
itemTarbar D
1
itemPriest Mace D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemPriest Mace D
1
itemTitan Sword D
1
itemPriest Mace D
1
itemSword of Revolution D
1
itemPriest Mace D
1
itemMorning Star D
1
itemTitan Sword D
1
itemMaingauche D
1
itemTitan Sword D
1
itemSkull Breaker D
1
itemTitan Sword D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemTitan Sword D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemTitan Sword D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemTitan Sword D
1
itemBich'Hwa D
1
itemTitan Sword D
1
itemEye of Infinity D
1
itemTitan Sword D
1
itemWar Pick D
1
itemTitan Sword D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemTitan Sword D
1
itemWinged Spear D
1
itemTitan Sword D
1
itemTitan Hammer D
1
itemTitan Sword D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemTitan Sword D
1
itemTarbar D
1
itemTitan Sword D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemTitan Sword D
1
itemPriest Mace D
1
itemTitan Sword D
1
itemSword of Revolution D
1
itemTitan Sword D
1
itemMorning Star D
1
itemSword of Revolution D
1
itemMaingauche D
1
itemSword of Revolution D
1
itemSkull Breaker D
1
itemSword of Revolution D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemSword of Revolution D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemSword of Revolution D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemSword of Revolution D
1
itemBich'Hwa D
1
itemSword of Revolution D
1
itemEye of Infinity D
1
itemSword of Revolution D
1
itemWar Pick D
1
itemSword of Revolution D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemSword of Revolution D
1
itemWinged Spear D
1
itemSword of Revolution D
1
itemTitan Hammer D
1
itemSword of Revolution D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemSword of Revolution D
1
itemTarbar D
1
itemSword of Revolution D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemSword of Revolution D
1
itemPriest Mace D
1
itemSword of Revolution D
1
itemTitan Sword D
1
itemSword of Revolution D
1
itemMorning Star D
1
itemMorning Star D
1
itemMaingauche D
1
itemMorning Star D
1
itemSkull Breaker D
1
itemMorning Star D
1
itemHeavy Bone Club D
1
itemMorning Star D
1
itemStrengthened Long Bow D
1
itemMorning Star D
1
itemCursed Maingauche D
Cursed Maingauche. Although its P. Atk. is weak, it gives bleeding effect with a certain rate during critical attacks.
1
itemMorning Star D
1
itemBich'Hwa D
1
itemMorning Star D
1
itemEye of Infinity D
1
itemMorning Star D
1
itemWar Pick D
1
itemMorning Star D
1
itemGoat Head Staff D
1
itemMorning Star D
1
itemWinged Spear D
1
itemMorning Star D
1
itemTitan Hammer D
1
itemMorning Star D
1
itemSword of Magic Fog D
1
itemMorning Star D
1
itemTarbar D
1
itemMorning Star D
1
itemCrucifix of Blood D
1
itemMorning Star D
1
itemPriest Mace D
1
itemMorning Star D
1
itemTitan Sword D
1
itemMorning Star D
1
itemSword of Revolution D
1
itemSaber*Knight's Sword D
1
itemSaber*Bastard Sword D
1
itemSaber*Knight's Sword D
1
itemSaber*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Knight's Sword D
1
itemSaber*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Bastard Sword D
1
itemSaber*Knight's Sword D
1
itemSaber*Bastard Sword D
1
itemSaber*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Bastard Sword D
1
itemSaber*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Knight's Sword D
1
itemSaber*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Bastard Sword D
1
itemSaber*Spinebone Sword D
1
itemSaber*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Knight's Sword D
1
itemSaber*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Bastard Sword D
1
itemSaber*Artisan's Sword D
1
itemSaber*Spinebone Sword D
1
itemGastraphetes D
1
itemElven Sword D
1
itemGastraphetes D
1
itemCrimson Sword D
1
itemGastraphetes D
1
itemKukuri D
1
itemGastraphetes D
1
itemStaff of Magic D
1
itemGastraphetes D
1
itemDwarven Pike D
1
itemGastraphetes D
1
itemTome of Blood D
1
itemGastraphetes D
1
itemBlood of Saints D
1
itemGastraphetes D
1
itemShilen Knife D
1
itemGastraphetes D
1
itemDagger of Mana D
1
itemGastraphetes D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemGastraphetes D
1
itemMystic Knife D
1
itemGastraphetes D
1
itemWar Hammer D
1
itemGastraphetes D
1
itemSpiked Club D
1
itemElven Sword D
1
itemGastraphetes D
1
itemElven Sword D
1
itemCrimson Sword D
1
itemElven Sword D
1
itemKukuri D
1
itemElven Sword D
1
itemStaff of Magic D
1
itemElven Sword D
1
itemDwarven Pike D
1
itemElven Sword D
1
itemTome of Blood D
1
itemElven Sword D
1
itemBlood of Saints D
1
itemElven Sword D
1
itemShilen Knife D
1
itemElven Sword D
1
itemDagger of Mana D
1
itemElven Sword D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemElven Sword D
1
itemMystic Knife D
1
itemElven Sword D
1
itemWar Hammer D
1
itemElven Sword D
1
itemSpiked Club D
1
itemCrimson Sword D
1
itemGastraphetes D
1
itemCrimson Sword D
1
itemElven Sword D
1
itemCrimson Sword D
1
itemKukuri D
1
itemCrimson Sword D
1
itemStaff of Magic D
1
itemCrimson Sword D
1
itemDwarven Pike D
1
itemCrimson Sword D
1
itemTome of Blood D
1
itemCrimson Sword D
1
itemBlood of Saints D
1
itemCrimson Sword D
1
itemShilen Knife D
1
itemCrimson Sword D
1
itemDagger of Mana D
1
itemCrimson Sword D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemCrimson Sword D
1
itemMystic Knife D
1
itemCrimson Sword D
1
itemWar Hammer D
1
itemCrimson Sword D
1
itemSpiked Club D
1
itemKukuri D
1
itemGastraphetes D
1
itemKukuri D
1
itemElven Sword D
1
itemKukuri D
1
itemCrimson Sword D
1
itemKukuri D
1
itemStaff of Magic D
1
itemKukuri D
1
itemDwarven Pike D
1
itemKukuri D
1
itemTome of Blood D
1
itemKukuri D
1
itemBlood of Saints D
1
itemKukuri D
1
itemShilen Knife D
1
itemKukuri D
1
itemDagger of Mana D
1
itemKukuri D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemKukuri D
1
itemMystic Knife D
1
itemKukuri D
1
itemWar Hammer D
1
itemKukuri D
1
itemSpiked Club D
1
itemStaff of Magic D
1
itemGastraphetes D
1
itemStaff of Magic D
1
itemElven Sword D
1
itemStaff of Magic D
1
itemCrimson Sword D
1
itemStaff of Magic D
1
itemKukuri D
1
itemStaff of Magic D
1
itemDwarven Pike D
1
itemStaff of Magic D
1
itemTome of Blood D
1
itemStaff of Magic D
1
itemBlood of Saints D
1
itemStaff of Magic D
1
itemShilen Knife D
1
itemStaff of Magic D
1
itemDagger of Mana D
1
itemStaff of Magic D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemStaff of Magic D
1
itemMystic Knife D
1
itemStaff of Magic D
1
itemWar Hammer D
1
itemStaff of Magic D
1
itemSpiked Club D
1
itemDwarven Pike D
1
itemGastraphetes D
1
itemDwarven Pike D
1
itemElven Sword D
1
itemDwarven Pike D
1
itemCrimson Sword D
1
itemDwarven Pike D
1
itemKukuri D
1
itemDwarven Pike D
1
itemStaff of Magic D
1
itemDwarven Pike D
1
itemTome of Blood D
1
itemDwarven Pike D
1
itemBlood of Saints D
1
itemDwarven Pike D
1
itemShilen Knife D
1
itemDwarven Pike D
1
itemDagger of Mana D
1
itemDwarven Pike D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemDwarven Pike D
1
itemMystic Knife D
1
itemDwarven Pike D
1
itemWar Hammer D
1
itemDwarven Pike D
1
itemSpiked Club D
1
itemTome of Blood D
1
itemGastraphetes D
1
itemTome of Blood D
1
itemElven Sword D
1
itemTome of Blood D
1
itemCrimson Sword D
1
itemTome of Blood D
1
itemKukuri D
1
itemTome of Blood D
1
itemStaff of Magic D
1
itemTome of Blood D
1
itemDwarven Pike D
1
itemTome of Blood D
1
itemBlood of Saints D
1
itemTome of Blood D
1
itemShilen Knife D
1
itemTome of Blood D
1
itemDagger of Mana D
1
itemTome of Blood D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemTome of Blood D
1
itemMystic Knife D
1
itemTome of Blood D
1
itemWar Hammer D
1
itemTome of Blood D
1
itemSpiked Club D
1
itemBlood of Saints D
1
itemGastraphetes D
1
itemBlood of Saints D
1
itemElven Sword D
1
itemBlood of Saints D
1
itemCrimson Sword D
1
itemBlood of Saints D
1
itemKukuri D
1
itemBlood of Saints D
1
itemStaff of Magic D
1
itemBlood of Saints D
1
itemDwarven Pike D
1
itemBlood of Saints D
1
itemTome of Blood D
1
itemBlood of Saints D
1
itemShilen Knife D
1
itemBlood of Saints D
1
itemDagger of Mana D
1
itemBlood of Saints D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemBlood of Saints D
1
itemMystic Knife D
1
itemBlood of Saints D
1
itemWar Hammer D
1
itemBlood of Saints D
1
itemSpiked Club D
1
itemShilen Knife D
1
itemGastraphetes D
1
itemShilen Knife D
1
itemElven Sword D
1
itemShilen Knife D
1
itemCrimson Sword D
1
itemShilen Knife D
1
itemKukuri D
1
itemShilen Knife D
1
itemStaff of Magic D
1
itemShilen Knife D
1
itemDwarven Pike D
1
itemShilen Knife D
1
itemTome of Blood D
1
itemShilen Knife D
1
itemBlood of Saints D
1
itemShilen Knife D
1
itemDagger of Mana D
1
itemShilen Knife D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemShilen Knife D
1
itemMystic Knife D
1
itemShilen Knife D
1
itemWar Hammer D
1
itemShilen Knife D
1
itemSpiked Club D
1
itemDagger of Mana D
1
itemGastraphetes D
1
itemDagger of Mana D
1
itemElven Sword D
1
itemDagger of Mana D
1
itemCrimson Sword D
1
itemDagger of Mana D
1
itemKukuri D
1
itemDagger of Mana D
1
itemStaff of Magic D
1
itemDagger of Mana D
1
itemDwarven Pike D
1
itemDagger of Mana D
1
itemTome of Blood D
1
itemDagger of Mana D
1
itemBlood of Saints D
1
itemDagger of Mana D
1
itemShilen Knife D
1
itemDagger of Mana D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemDagger of Mana D
1
itemMystic Knife D
1
itemDagger of Mana D
1
itemWar Hammer D
1
itemDagger of Mana D
1
itemSpiked Club D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemGastraphetes D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemElven Sword D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemCrimson Sword D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemKukuri D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemStaff of Magic D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemDwarven Pike D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemTome of Blood D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemBlood of Saints D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemShilen Knife D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemDagger of Mana D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemMystic Knife D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemWar Hammer D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemSpiked Club D
1
itemMystic Knife D
1
itemGastraphetes D
1
itemMystic Knife D
1
itemElven Sword D
1
itemMystic Knife D
1
itemCrimson Sword D
1
itemMystic Knife D
1
itemKukuri D
1
itemMystic Knife D
1
itemStaff of Magic D
1
itemMystic Knife D
1
itemDwarven Pike D
1
itemMystic Knife D
1
itemTome of Blood D
1
itemMystic Knife D
1
itemBlood of Saints D
1
itemMystic Knife D
1
itemShilen Knife D
1
itemMystic Knife D
1
itemDagger of Mana D
1
itemMystic Knife D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemMystic Knife D
1
itemWar Hammer D
1
itemMystic Knife D
1
itemSpiked Club D
1
itemWar Hammer D
1
itemGastraphetes D
1
itemWar Hammer D
1
itemElven Sword D
1
itemWar Hammer D
1
itemCrimson Sword D
1
itemWar Hammer D
1
itemKukuri D
1
itemWar Hammer D
1
itemStaff of Magic D
1
itemWar Hammer D
1
itemDwarven Pike D
1
itemWar Hammer D
1
itemTome of Blood D
1
itemWar Hammer D
1
itemBlood of Saints D
1
itemWar Hammer D
1
itemShilen Knife D
1
itemWar Hammer D
1
itemDagger of Mana D
1
itemWar Hammer D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemWar Hammer D
1
itemMystic Knife D
1
itemWar Hammer D
1
itemSpiked Club D
1
itemSpiked Club D
1
itemGastraphetes D
1
itemSpiked Club D
1
itemElven Sword D
1
itemSpiked Club D
1
itemCrimson Sword D
1
itemSpiked Club D
1
itemKukuri D
1
itemSpiked Club D
1
itemStaff of Magic D
1
itemSpiked Club D
1
itemDwarven Pike D
1
itemSpiked Club D
1
itemTome of Blood D
1
itemSpiked Club D
1
itemBlood of Saints D
1
itemSpiked Club D
1
itemShilen Knife D
1
itemSpiked Club D
1
itemDagger of Mana D
1
itemSpiked Club D
1
itemConjurer's Knife D
1
itemSpiked Club D
1
itemMystic Knife D
1
itemSpiked Club D
1
itemWar Hammer D
1
itemSword of Magic D
1
itemSword of Occult D
1
itemSword of Magic D
1
itemSword of Mystic D
1
itemSword of Occult D
1
itemSword of Magic D
1
itemSword of Occult D
1
itemSword of Mystic D
1
itemSword of Mystic D
1
itemSword of Magic D
1
itemSword of Mystic D
1
itemSword of Occult D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemMystic Staff D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemDoom Hammer D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemBastard Sword D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemMace of Miracle D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemMace of Judgment D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemDivine Tome D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemLong Bow D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemDwarven Trident D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemPike D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemKnight's Sword D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemElven Bow D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemStaff of Mana D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemMace of Prayer D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemTomahawk D
1
itemMystic Staff D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemMystic Staff D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemMystic Staff D
1
itemDoom Hammer D
1
itemMystic Staff D
1
itemBastard Sword D
1
itemMystic Staff D
1
itemMace of Miracle D
1
itemMystic Staff D
1
itemMace of Judgment D
1
itemMystic Staff D
1
itemDivine Tome D
1
itemMystic Staff D
1
itemLong Bow D
1
itemMystic Staff D
1
itemDwarven Trident D
1
itemMystic Staff D
1
itemPike D
1
itemMystic Staff D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemMystic Staff D
1
itemKnight's Sword D
1
itemMystic Staff D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemMystic Staff D
1
itemElven Bow D
1
itemMystic Staff D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemMystic Staff D
1
itemStaff of Mana D
1
itemMystic Staff D
1
itemMace of Prayer D
1
itemMystic Staff D
1
itemTomahawk D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemMystic Staff D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemDoom Hammer D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemBastard Sword D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemMace of Miracle D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemMace of Judgment D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemDivine Tome D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemLong Bow D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemDwarven Trident D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemPike D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemKnight's Sword D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemElven Bow D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemStaff of Mana D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemMace of Prayer D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemTomahawk D
1
itemDoom Hammer D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemDoom Hammer D
1
itemMystic Staff D
1
itemDoom Hammer D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemDoom Hammer D
1
itemBastard Sword D
1
itemDoom Hammer D
1
itemMace of Miracle D
1
itemDoom Hammer D
1
itemMace of Judgment D
1
itemDoom Hammer D
1
itemDivine Tome D
1
itemDoom Hammer D
1
itemLong Bow D
1
itemDoom Hammer D
1
itemDwarven Trident D
1
itemDoom Hammer D
1
itemPike D
1
itemDoom Hammer D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemDoom Hammer D
1
itemKnight's Sword D
1
itemDoom Hammer D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemDoom Hammer D
1
itemElven Bow D
1
itemDoom Hammer D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemDoom Hammer D
1
itemStaff of Mana D
1
itemDoom Hammer D
1
itemMace of Prayer D
1
itemDoom Hammer D
1
itemTomahawk D
1
itemBastard Sword D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemBastard Sword D
1
itemMystic Staff D
1
itemBastard Sword D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemBastard Sword D
1
itemDoom Hammer D
1
itemBastard Sword D
1
itemMace of Miracle D
1
itemBastard Sword D
1
itemMace of Judgment D
1
itemBastard Sword D
1
itemDivine Tome D
1
itemBastard Sword D
1
itemLong Bow D
1
itemBastard Sword D
1
itemDwarven Trident D
1
itemBastard Sword D
1
itemPike D
1
itemBastard Sword D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemBastard Sword D
1
itemKnight's Sword D
1
itemBastard Sword D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemBastard Sword D
1
itemElven Bow D
1
itemBastard Sword D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemBastard Sword D
1
itemStaff of Mana D
1
itemBastard Sword D
1
itemMace of Prayer D
1
itemBastard Sword D
1
itemTomahawk D
1
itemMace of Miracle D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemMace of Miracle D
1
itemMystic Staff D
1
itemMace of Miracle D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemMace of Miracle D
1
itemDoom Hammer D
1
itemMace of Miracle D
1
itemBastard Sword D
1
itemMace of Miracle D
1
itemMace of Judgment D
1
itemMace of Miracle D
1
itemDivine Tome D
1
itemMace of Miracle D
1
itemLong Bow D
1
itemMace of Miracle D
1
itemDwarven Trident D
1
itemMace of Miracle D
1
itemPike D
1
itemMace of Miracle D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemMace of Miracle D
1
itemKnight's Sword D
1
itemMace of Miracle D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemMace of Miracle D
1
itemElven Bow D
1
itemMace of Miracle D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemMace of Miracle D
1
itemStaff of Mana D
1
itemMace of Miracle D
1
itemMace of Prayer D
1
itemMace of Miracle D
1
itemTomahawk D
1
itemMace of Judgment D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemMace of Judgment D
1
itemMystic Staff D
1
itemMace of Judgment D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemMace of Judgment D
1
itemDoom Hammer D
1
itemMace of Judgment D
1
itemBastard Sword D
1
itemMace of Judgment D
1
itemMace of Miracle D
1
itemMace of Judgment D
1
itemDivine Tome D
1
itemMace of Judgment D
1
itemLong Bow D
1
itemMace of Judgment D
1
itemDwarven Trident D
1
itemMace of Judgment D
1
itemPike D
1
itemMace of Judgment D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemMace of Judgment D
1
itemKnight's Sword D
1
itemMace of Judgment D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemMace of Judgment D
1
itemElven Bow D
1
itemMace of Judgment D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemMace of Judgment D
1
itemStaff of Mana D
1
itemMace of Judgment D
1
itemMace of Prayer D
1
itemMace of Judgment D
1
itemTomahawk D
1
itemDivine Tome D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemDivine Tome D
1
itemMystic Staff D
1
itemDivine Tome D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemDivine Tome D
1
itemDoom Hammer D
1
itemDivine Tome D
1
itemBastard Sword D
1
itemDivine Tome D
1
itemMace of Miracle D
1
itemDivine Tome D
1
itemMace of Judgment D
1
itemDivine Tome D
1
itemLong Bow D
1
itemDivine Tome D
1
itemDwarven Trident D
1
itemDivine Tome D
1
itemPike D
1
itemDivine Tome D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemDivine Tome D
1
itemKnight's Sword D
1
itemDivine Tome D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemDivine Tome D
1
itemElven Bow D
1
itemDivine Tome D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemDivine Tome D
1
itemStaff of Mana D
1
itemDivine Tome D
1
itemMace of Prayer D
1
itemDivine Tome D
1
itemTomahawk D
1
itemLong Bow D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemLong Bow D
1
itemMystic Staff D
1
itemLong Bow D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemLong Bow D
1
itemDoom Hammer D
1
itemLong Bow D
1
itemBastard Sword D
1
itemLong Bow D
1
itemMace of Miracle D
1
itemLong Bow D
1
itemMace of Judgment D
1
itemLong Bow D
1
itemDivine Tome D
1
itemLong Bow D
1
itemDwarven Trident D
1
itemLong Bow D
1
itemPike D
1
itemLong Bow D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemLong Bow D
1
itemKnight's Sword D
1
itemLong Bow D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemLong Bow D
1
itemElven Bow D
1
itemLong Bow D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemLong Bow D
1
itemStaff of Mana D
1
itemLong Bow D
1
itemMace of Prayer D
1
itemLong Bow D
1
itemTomahawk D
1
itemDwarven Trident D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemDwarven Trident D
1
itemMystic Staff D
1
itemDwarven Trident D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemDwarven Trident D
1
itemDoom Hammer D
1
itemDwarven Trident D
1
itemBastard Sword D
1
itemDwarven Trident D
1
itemMace of Miracle D
1
itemDwarven Trident D
1
itemMace of Judgment D
1
itemDwarven Trident D
1
itemDivine Tome D
1
itemDwarven Trident D
1
itemLong Bow D
1
itemDwarven Trident D
1
itemPike D
1
itemDwarven Trident D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemDwarven Trident D
1
itemKnight's Sword D
1
itemDwarven Trident D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemDwarven Trident D
1
itemElven Bow D
1
itemDwarven Trident D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemDwarven Trident D
1
itemStaff of Mana D
1
itemDwarven Trident D
1
itemMace of Prayer D
1
itemDwarven Trident D
1
itemTomahawk D
1
itemPike D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemPike D
1
itemMystic Staff D
1
itemPike D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemPike D
1
itemDoom Hammer D
1
itemPike D
1
itemBastard Sword D
1
itemPike D
1
itemMace of Miracle D
1
itemPike D
1
itemMace of Judgment D
1
itemPike D
1
itemDivine Tome D
1
itemPike D
1
itemLong Bow D
1
itemPike D
1
itemDwarven Trident D
1
itemPike D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemPike D
1
itemKnight's Sword D
1
itemPike D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemPike D
1
itemElven Bow D
1
itemPike D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemPike D
1
itemStaff of Mana D
1
itemPike D
1
itemMace of Prayer D
1
itemPike D
1
itemTomahawk D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemMystic Staff D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemDoom Hammer D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemBastard Sword D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemMace of Miracle D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemMace of Judgment D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemDivine Tome D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemLong Bow D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemDwarven Trident D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemPike D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemKnight's Sword D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemElven Bow D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemStaff of Mana D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemMace of Prayer D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemTomahawk D
1
itemKnight's Sword D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemKnight's Sword D
1
itemMystic Staff D
1
itemKnight's Sword D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemKnight's Sword D
1
itemDoom Hammer D
1
itemKnight's Sword D
1
itemBastard Sword D
1
itemKnight's Sword D
1
itemMace of Miracle D
1
itemKnight's Sword D
1
itemMace of Judgment D
1
itemKnight's Sword D
1
itemDivine Tome D
1
itemKnight's Sword D
1
itemLong Bow D
1
itemKnight's Sword D
1
itemDwarven Trident D
1
itemKnight's Sword D
1
itemPike D
1
itemKnight's Sword D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemKnight's Sword D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemKnight's Sword D
1
itemElven Bow D
1
itemKnight's Sword D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemKnight's Sword D
1
itemStaff of Mana D
1
itemKnight's Sword D
1
itemMace of Prayer D
1
itemKnight's Sword D
1
itemTomahawk D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemMystic Staff D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemDoom Hammer D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemBastard Sword D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemMace of Miracle D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemMace of Judgment D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemDivine Tome D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemLong Bow D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemDwarven Trident D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemPike D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemKnight's Sword D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemElven Bow D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemStaff of Mana D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemMace of Prayer D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemTomahawk D
1
itemElven Bow D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemElven Bow D
1
itemMystic Staff D
1
itemElven Bow D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemElven Bow D
1
itemDoom Hammer D
1
itemElven Bow D
1
itemBastard Sword D
1
itemElven Bow D
1
itemMace of Miracle D
1
itemElven Bow D
1
itemMace of Judgment D
1
itemElven Bow D
1
itemDivine Tome D
1
itemElven Bow D
1
itemLong Bow D
1
itemElven Bow D
1
itemDwarven Trident D
1
itemElven Bow D
1
itemPike D
1
itemElven Bow D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemElven Bow D
1
itemKnight's Sword D
1
itemElven Bow D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemElven Bow D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemElven Bow D
1
itemStaff of Mana D
1
itemElven Bow D
1
itemMace of Prayer D
1
itemElven Bow D
1
itemTomahawk D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemMystic Staff D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemDoom Hammer D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemBastard Sword D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemMace of Miracle D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemMace of Judgment D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemDivine Tome D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemLong Bow D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemDwarven Trident D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemPike D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemKnight's Sword D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemElven Bow D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemStaff of Mana D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemMace of Prayer D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemTomahawk D
1
itemStaff of Mana D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemStaff of Mana D
1
itemMystic Staff D
1
itemStaff of Mana D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemStaff of Mana D
1
itemDoom Hammer D
1
itemStaff of Mana D
1
itemBastard Sword D
1
itemStaff of Mana D
1
itemMace of Miracle D
1
itemStaff of Mana D
1
itemMace of Judgment D
1
itemStaff of Mana D
1
itemDivine Tome D
1
itemStaff of Mana D
1
itemLong Bow D
1
itemStaff of Mana D
1
itemDwarven Trident D
1
itemStaff of Mana D
1
itemPike D
1
itemStaff of Mana D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemStaff of Mana D
1
itemKnight's Sword D
1
itemStaff of Mana D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemStaff of Mana D
1
itemElven Bow D
1
itemStaff of Mana D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemStaff of Mana D
1
itemMace of Prayer D
1
itemStaff of Mana D
1
itemTomahawk D
1
itemMace of Prayer D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemMace of Prayer D
1
itemMystic Staff D
1
itemMace of Prayer D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemMace of Prayer D
1
itemDoom Hammer D
1
itemMace of Prayer D
1
itemBastard Sword D
1
itemMace of Prayer D
1
itemMace of Miracle D
1
itemMace of Prayer D
1
itemMace of Judgment D
1
itemMace of Prayer D
1
itemDivine Tome D
1
itemMace of Prayer D
1
itemLong Bow D
1
itemMace of Prayer D
1
itemDwarven Trident D
1
itemMace of Prayer D
1
itemPike D
1
itemMace of Prayer D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemMace of Prayer D
1
itemKnight's Sword D
1
itemMace of Prayer D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemMace of Prayer D
1
itemElven Bow D
1
itemMace of Prayer D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemMace of Prayer D
1
itemStaff of Mana D
1
itemMace of Prayer D
1
itemTomahawk D
1
itemTomahawk D
1
itemSpinebone Sword D
1
itemTomahawk D
1
itemMystic Staff D
1
itemTomahawk D
1
itemConjuror's Staff D
1
itemTomahawk D
1
itemDoom Hammer D
1
itemTomahawk D
1
itemBastard Sword D
1
itemTomahawk D
1
itemMace of Miracle D
1
itemTomahawk D
1
itemMace of Judgment D
1
itemTomahawk D
1
itemDivine Tome D
1
itemTomahawk D
1
itemLong Bow D
1
itemTomahawk D
1
itemDwarven Trident D
1
itemTomahawk D
1
itemPike D
1
itemTomahawk D
1
itemArtisan's Sword D
1
itemTomahawk D
1
itemKnight's Sword D
1
itemTomahawk D
1
itemDark Elven Bow D
1
itemTomahawk D
1
itemElven Bow D
1
itemTomahawk D
1
itemPoniard Dagger D
1
itemTomahawk D
1
itemStaff of Mana D
1
itemTomahawk D
1
itemMace of Prayer D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemBranch of Life D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemProof of Revenge D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemPriest Sword D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemHeavy Mace D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemHand Axe D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemWork Hammer D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemSaber D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemHeavy Sword D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemAssassin Knife D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemTrident D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemScalpel D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemSteel Sword D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemBone Staff D
1
itemBranch of Life D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemBranch of Life D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemBranch of Life D
1
itemProof of Revenge D
1
itemBranch of Life D
1
itemPriest Sword D
1
itemBranch of Life D
1
itemHeavy Mace D
1
itemBranch of Life D
1
itemHand Axe D
1
itemBranch of Life D
1
itemWork Hammer D
1
itemBranch of Life D
1
itemSaber D
1
itemBranch of Life D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemBranch of Life D
1
itemHeavy Sword D
1
itemBranch of Life D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemBranch of Life D
1
itemAssassin Knife D
1
itemBranch of Life D
1
itemTrident D
1
itemBranch of Life D
1
itemScalpel D
1
itemBranch of Life D
1
itemSteel Sword D
1
itemBranch of Life D
1
itemBone Staff D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemBranch of Life D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemProof of Revenge D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemPriest Sword D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemHeavy Mace D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemHand Axe D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemWork Hammer D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemSaber D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemHeavy Sword D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemAssassin Knife D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemTrident D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemScalpel D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemSteel Sword D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemBone Staff D
1
itemProof of Revenge D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemProof of Revenge D
1
itemBranch of Life D
1
itemProof of Revenge D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemProof of Revenge D
1
itemPriest Sword D
1
itemProof of Revenge D
1
itemHeavy Mace D
1
itemProof of Revenge D
1
itemHand Axe D
1
itemProof of Revenge D
1
itemWork Hammer D
1
itemProof of Revenge D
1
itemSaber D
1
itemProof of Revenge D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemProof of Revenge D
1
itemHeavy Sword D
1
itemProof of Revenge D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemProof of Revenge D
1
itemAssassin Knife D
1
itemProof of Revenge D
1
itemTrident D
1
itemProof of Revenge D
1
itemScalpel D
1
itemProof of Revenge D
1
itemSteel Sword D
1
itemProof of Revenge D
1
itemBone Staff D
1
itemPriest Sword D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemPriest Sword D
1
itemBranch of Life D
1
itemPriest Sword D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemPriest Sword D
1
itemProof of Revenge D
1
itemPriest Sword D
1
itemHeavy Mace D
1
itemPriest Sword D
1
itemHand Axe D
1
itemPriest Sword D
1
itemWork Hammer D
1
itemPriest Sword D
1
itemSaber D
1
itemPriest Sword D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemPriest Sword D
1
itemHeavy Sword D
1
itemPriest Sword D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemPriest Sword D
1
itemAssassin Knife D
1
itemPriest Sword D
1
itemTrident D
1
itemPriest Sword D
1
itemScalpel D
1
itemPriest Sword D
1
itemSteel Sword D
1
itemPriest Sword D
1
itemBone Staff D
1
itemHeavy Mace D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemHeavy Mace D
1
itemBranch of Life D
1
itemHeavy Mace D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemHeavy Mace D
1
itemProof of Revenge D
1
itemHeavy Mace D
1
itemPriest Sword D
1
itemHeavy Mace D
1
itemHand Axe D
1
itemHeavy Mace D
1
itemWork Hammer D
1
itemHeavy Mace D
1
itemSaber D
1
itemHeavy Mace D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemHeavy Mace D
1
itemHeavy Sword D
1
itemHeavy Mace D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemHeavy Mace D
1
itemAssassin Knife D
1
itemHeavy Mace D
1
itemTrident D
1
itemHeavy Mace D
1
itemScalpel D
1
itemHeavy Mace D
1
itemSteel Sword D
1
itemHeavy Mace D
1
itemBone Staff D
1
itemHand Axe D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemHand Axe D
1
itemBranch of Life D
1
itemHand Axe D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemHand Axe D
1
itemProof of Revenge D
1
itemHand Axe D
1
itemPriest Sword D
1
itemHand Axe D
1
itemHeavy Mace D
1
itemHand Axe D
1
itemWork Hammer D
1
itemHand Axe D
1
itemSaber D
1
itemHand Axe D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemHand Axe D
1
itemHeavy Sword D
1
itemHand Axe D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemHand Axe D
1
itemAssassin Knife D
1
itemHand Axe D
1
itemTrident D
1
itemHand Axe D
1
itemScalpel D
1
itemHand Axe D
1
itemSteel Sword D
1
itemHand Axe D
1
itemBone Staff D
1
itemWork Hammer D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemWork Hammer D
1
itemBranch of Life D
1
itemWork Hammer D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemWork Hammer D
1
itemProof of Revenge D
1
itemWork Hammer D
1
itemPriest Sword D
1
itemWork Hammer D
1
itemHeavy Mace D
1
itemWork Hammer D
1
itemHand Axe D
1
itemWork Hammer D
1
itemSaber D
1
itemWork Hammer D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemWork Hammer D
1
itemHeavy Sword D
1
itemWork Hammer D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemWork Hammer D
1
itemAssassin Knife D
1
itemWork Hammer D
1
itemTrident D
1
itemWork Hammer D
1
itemScalpel D
1
itemWork Hammer D
1
itemSteel Sword D
1
itemWork Hammer D
1
itemBone Staff D
1
itemSaber D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemSaber D
1
itemBranch of Life D
1
itemSaber D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemSaber D
1
itemProof of Revenge D
1
itemSaber D
1
itemPriest Sword D
1
itemSaber D
1
itemHeavy Mace D
1
itemSaber D
1
itemHand Axe D
1
itemSaber D
1
itemWork Hammer D
1
itemSaber D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemSaber D
1
itemHeavy Sword D
1
itemSaber D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemSaber D
1
itemAssassin Knife D
1
itemSaber D
1
itemTrident D
1
itemSaber D
1
itemScalpel D
1
itemSaber D
1
itemSteel Sword D
1
itemSaber D
1
itemBone Staff D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemBranch of Life D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemProof of Revenge D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemPriest Sword D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemHeavy Mace D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemHand Axe D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemWork Hammer D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemSaber D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemHeavy Sword D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemAssassin Knife D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemTrident D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemScalpel D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemSteel Sword D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemBone Staff D
1
itemHeavy Sword D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemHeavy Sword D
1
itemBranch of Life D
1
itemHeavy Sword D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemHeavy Sword D
1
itemProof of Revenge D
1
itemHeavy Sword D
1
itemPriest Sword D
1
itemHeavy Sword D
1
itemHeavy Mace D
1
itemHeavy Sword D
1
itemHand Axe D
1
itemHeavy Sword D
1
itemWork Hammer D
1
itemHeavy Sword D
1
itemSaber D
1
itemHeavy Sword D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemHeavy Sword D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemHeavy Sword D
1
itemAssassin Knife D
1
itemHeavy Sword D
1
itemTrident D
1
itemHeavy Sword D
1
itemScalpel D
1
itemHeavy Sword D
1
itemSteel Sword D
1
itemHeavy Sword D
1
itemBone Staff D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemBranch of Life D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemProof of Revenge D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemPriest Sword D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemHeavy Mace D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemHand Axe D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemWork Hammer D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemSaber D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemHeavy Sword D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemAssassin Knife D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemTrident D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemScalpel D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemSteel Sword D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemBone Staff D
1
itemAssassin Knife D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemAssassin Knife D
1
itemBranch of Life D
1
itemAssassin Knife D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemAssassin Knife D
1
itemProof of Revenge D
1
itemAssassin Knife D
1
itemPriest Sword D
1
itemAssassin Knife D
1
itemHeavy Mace D
1
itemAssassin Knife D
1
itemHand Axe D
1
itemAssassin Knife D
1
itemWork Hammer D
1
itemAssassin Knife D
1
itemSaber D
1
itemAssassin Knife D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemAssassin Knife D
1
itemHeavy Sword D
1
itemAssassin Knife D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemAssassin Knife D
1
itemTrident D
1
itemAssassin Knife D
1
itemScalpel D
1
itemAssassin Knife D
1
itemSteel Sword D
1
itemAssassin Knife D
1
itemBone Staff D
1
itemTrident D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemTrident D
1
itemBranch of Life D
1
itemTrident D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemTrident D
1
itemProof of Revenge D
1
itemTrident D
1
itemPriest Sword D
1
itemTrident D
1
itemHeavy Mace D
1
itemTrident D
1
itemHand Axe D
1
itemTrident D
1
itemWork Hammer D
1
itemTrident D
1
itemSaber D
1
itemTrident D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemTrident D
1
itemHeavy Sword D
1
itemTrident D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemTrident D
1
itemAssassin Knife D
1
itemTrident D
1
itemScalpel D
1
itemTrident D
1
itemSteel Sword D
1
itemTrident D
1
itemBone Staff D
1
itemScalpel D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemScalpel D
1
itemBranch of Life D
1
itemScalpel D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemScalpel D
1
itemProof of Revenge D
1
itemScalpel D
1
itemPriest Sword D
1
itemScalpel D
1
itemHeavy Mace D
1
itemScalpel D
1
itemHand Axe D
1
itemScalpel D
1
itemWork Hammer D
1
itemScalpel D
1
itemSaber D
1
itemScalpel D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemScalpel D
1
itemHeavy Sword D
1
itemScalpel D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemScalpel D
1
itemAssassin Knife D
1
itemScalpel D
1
itemTrident D
1
itemScalpel D
1
itemSteel Sword D
1
itemScalpel D
1
itemBone Staff D
1
itemSteel Sword D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemSteel Sword D
1
itemBranch of Life D
1
itemSteel Sword D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemSteel Sword D
1
itemProof of Revenge D
1
itemSteel Sword D
1
itemPriest Sword D
1
itemSteel Sword D
1
itemHeavy Mace D
1
itemSteel Sword D
1
itemHand Axe D
1
itemSteel Sword D
1
itemWork Hammer D
1
itemSteel Sword D
1
itemSaber D
1
itemSteel Sword D
1
itemScroll of Wisdom D
1
itemSteel Sword D
1
itemHeavy Sword D
1
itemSteel Sword D
1
itemCrafted Dagger D
1
itemSteel Sword D
1
itemAssassin Knife D
1
itemSteel Sword D
1
itemTrident D
1
itemSteel Sword D
1
itemScalpel D
1
itemSteel Sword D
1
itemBone Staff D
1
itemBone Staff D
1
itemStrengthened Bow D
1
itemBone Staff D
1
itemBranch of Life D
1
itemBone Staff D
1
itemTemptation of Abyss D
1
itemBone Staff D
1
itemProof of Revenge D
1
itemBone Staff D
1
itemPriest Sword D
1
itemBone Staff D
1
itemHeavy Mace D
1
item</